תנאי שימוש באתר

המידע באתר זה מתפרסם בתום לב ואנו מנסים לשמור עליו מדויק ומעודכן.  עם זאת, איננו מצהירים או מבטיחים את הדיוק, השלמות, האמינות או ההתאמה של המידע, השירותים, הסחורות והמוצרים הכלולים או מפורסמים באתר לכל מטרה שהיא. אנו עשויים לבצע שינויים בכל חלק מתכני האתר, לרבות המידע, הקישורים והשירותים המתוארים בו, בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

המידע באתר מסופק "כמו שהוא", ללא כל תנאים, אחריות או תנאים אחרים מכל סוג שהוא. בהתאם לכך, במידה המלאה המותרת על פי חוק, אנו מחריגים את חבותנו לכל הייצוגים, האחריות, התנאים ותנאים אחרים, לרבות תנאים המשתמעים מהחוק.

אנו וכל גורם אחר המעורב ביצירה, הפקה, תחזוקה או מסירה של האתר, מחריגים כל חבות ואחריות לאובדן או לנזק בין אם ישירים ובין אם עקיפים, בין אם בנזיקין (לרבות רשלנות), בחוזה או בכל דרך אחרת בקשר לאתר, בשימוש או בחוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות כל אתר אחר המקושר לאתר ולחומר באתר זה.  החרגה זו כוללת ואינה מוגבלת לאובדן או לנזק עקב וירוסים שעלולים להדביק את ציוד המחשב, התוכנה, הנתונים או רכוש אחר שלך בשל הגישה, השימוש או הגלישה שלך באתר או בכל אתר אינטרנט המקושר לאתר.

אם את/ה עושה שימוש באתר זה את/ה עושה זאת על אחריותך בלבד.

The information on this Website is published in good faith and we try to keep it accurate and up to date.

However, we make no representations or promises about the accuracy, completeness, reliability or suitability of the information, services, goods, and products contained on or advertised on the website for any purpose. We may make changes to any part of the contents of the website including the information, links and the services described on it, at any time without notice.

The information on the Website is provided "as is", without any conditions, warranties or other terms of any kind. Accordingly, to the full extent allowed by law, we exclude our liability for all representations, warranties, conditions, and other terms including conditions implied by law.

We and any other party involved in creating, producing, maintaining or delivering the website, exclude all liability and responsibility for loss or damage whether direct or indirect, whether in tort (including negligence), contract or otherwise in connection with the website, the use or inability to use the website, including any other websites linked to the website and material on such websites.  This exclusion includes and is not limited to loss or damage due to viruses that may infect your computer equipment, software, data or other property on account of your access to, use of, or browsing the website or any websites linked to the website.

If you make use of this website you do so at your own risk.

error: Content is protected !!
דילוג לתוכן